Testlar

                10-sinf   Informatika va axborot texnologiyalari fanidan test savollari.

1.Elektron jadval fayli nomining kengaytmasi qanday ifodalanishi mumkin.

            A) barcha javoblar to’g’ri B) doc     C) txt       D)xlsx

2.MS Excel 2010 dasturining joriy “лист”da nechta satr mavjud.

            A) 65556                 B)  1 078526                    C)   1 048576             D)1 048580

3.MS Excel 2010 dasturining joriy “лист”da nechta ustun mavjud.

         A) 16385         B)   16348                   C)   16350             D)18201

4.Birinchi elektron jadval dasturi nima deb atalgan?

         A) visicalc B) visitor                     C)   calculat             D)Excel

5.MS Excel 2010 dasturida quyidagilaridan qaysi biri statistik funksiya emas

        A) СРЗНАЧ       B)МАКС                      C)  СУММ              D)МИН

6.MS Excel 2010 dasturi qaysi nom bilan hujjat hosil qilishni taklif etadi.

     A)книга1                  B)  Документ1                    Cxls              D)doc

7.MS Excel 2010 dasturida C5 E8 maydon diapozonida nechta katakcha qamrab olgan.

        A) 40          B) 8                     C)   12             D)15

8.MS Excel 2010 dasturida A21=16,B16=4 bo’lsa “=A21/B16-B16*B16”

        A) 12 B) -12 C)   0             D)16

9.MS Excel 2010 dasturida A1=25,B3=144 bo’lsa,”=Корень (B3)+ Корень (B3+A1)”

        A)24                      B)   12                   C)   15            D)25

10.MS Excel 2010 dasturida berilgan =ДЛСТР(“INFORMATIKA”)+ СРЗНАЧ (15,30,3)  formulalarning natijasini aniqlang.

       A) 28 B)   26                   C) 29              D)27

11.MS Excel 2010 dasturida berilgan =ЗНАК(-1256)+(МИН15,16,17) formulaning natijasini aniqlang

                   A) 14 B)     15                C)    17            D)-14

12.Murojaatlar necha xil bo’ladi.

                  A) 3 B)4                      C) 2              D)6

13. MS Excel 2010 dasturida funksiya grafigini hosil qilish uchun qaysi bo’limga murojat qilinadi.

                 A) вставка, график B)   вставка  фигуры               C)  вставка таблица              D) вставка

14.MS Excel 2010 dasturida ПРОПНАЧ funksiyasini vazifasi.

               A) sonni darajaga ko’taradi                     B)matnni n marta takrorlaydi                 C) birinchi harfni yuqori, qolganlarini quyi  registrga o’giradi D)sonlarning eng katta qiymatini hisoblaydi

15.MS Excel 2010 dasturida qaysi funksiya sonni darajaga ko’taradi.

             A) ПСТР B) ПРАВСИМВ                   C) ЛЕВСИМВ                  D) СТЕПЕНЬ   

16.MS Excel 2010 dasturida qaysi funksiya matnning o’ng tomonidan n ta belgini ajratib oladi

            A) ПРАВСИМВ B) ПРОИЗВЕД C)  ЛЕВСИМВ              D) СТЕПЕНЬ        

17.MS Excel 2010 dasturida КОРЕНЬ funksiyasini vazifasi.

          A) sonni kvadrat ildizini hisoblaydi. B) sonlarning eng kichik qiymatini hisoblaydi                C) sonni darajaga ko’taradi D) sonni bo’luvchiga bo’lgandagi qoldiqni hisoblaydi.

18.Qaysi qatorda elektron jadval katagi to’g’ri ko’rsatilgan.  

            A) D23    B)12E    C)  D  23           D)12 E

19.Ko’paytmani hisoblashga oid  funksiya bu _____________

  1. 10,15,20,25 sonlarning natural logarifmlar yig’indisini hisoblang.
  2. Absolyut murojaat bu ___________
  3. Ixtiyorit ikkita sonni ko’paytiring va to’rtinchi darajaga oshiring.

23 . A1=50 , A2=A1-50, A3=A1+A2 bo’lsa, A3 yachaykadagi qiymatni aniqlang.

24.MS Excelda ПСТР(“Respublika” 4 ;7) funksiyaning natijasini aniqlang.

  1. MS Excel 2010 dasturida yozilgan quyidagi funksiyaning qiymatini toping?

=СЦЕПИТЬ(14-“FEVRAL”)

 

Comments are closed.